Quan hệ cổ đôngCông bố thông tin

Ký hợp đồng đào tạo (KD) với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Tải file

Ký hợp đồng đào tạo (KT) với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Tải file

Ký hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chuyển nhượng vật tư ngành nước

Tải file

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

Tải file

Mẫu ủy quyền nhận cổ tức

Tải file

Mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Tải file

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2023

Tải file